. _ . _ . _ . _ . ~ - ~ - ~ - ~ - ~ Ma Kuru Dhana Jana Yauvana Garvam, Harati Nimeshaat Kaalah Sarvam, Mayamayamidam Akhilam Hitva, Brahmapadam Tvam Pravisha Viditvaa ~ - ~ - ~ - ~ - ~ . _ . _ . _ . _ .